UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pokaż:
sortuj według:
Logopedia
Standardy postępowania logopedycznego
Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w...
Cena katalogowa: 84,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 67,12 zł
Publikacja jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do międzynarodowego egzaminu TELC z języka rosyjskiego na poziomie B2. Adresowana jest również do studentów wyższych uczelni oraz...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,78 zł
Mariola Tymochowicz zebrała tu publikowane od połowy XIX wieku lodoznawcze i etnograficzne opisy pożywienia codziennego i obrzędowego, wykorzystała materiały z badań terenowych realizowanych przez...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,25 zł
Recenzowana monografia jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej...
Cena katalogowa: 94,50 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 74,35 zł
Lektura książki dowodzi, że problematyka osób ze spektrum autyzmu jest inspirująca dla wielu autorów i zachęca do podejmowania badań skupionych na poszukiwaniu skutecznych strategii wsparcia i ich...
Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 40,10 zł
ddajemy w Państwa ręce podręcznik akademicki zawierający spójną i wyczerpującą interpretację zaburzeń mowy. Jest to wartościowe studium z logopedii teoretycznej i praktycznej, surdologopedii i...
Cena katalogowa: 58,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 46,24 zł
Autor rozpatruje problem postawy człowieka wobec Boga, która może przybierać dwie postaci: wiary interesownej i wiary bezinteresownej.
Cena katalogowa: 12,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 9,94 zł
Wydarzenia na Ukrainie związane z rewolucją godności oraz polityką Rosji w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej skłoniły grupę badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Kijowskiego...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,90 zł
Tradycja a kultury narodoweTradycja a sacrumTradycja a językTradycja w obrzędowościTradycja w sztuce
Cena katalogowa: 36,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 14,20 zł
Japan is back to cytat z wystąpienia premiera Abe Shinzo w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie 22 lutego 2013 roku. Czy zapowiedź ta oznacza zmiany w dotychczasowej...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,08 zł
Prof. dr hab. Marian Zdyb podjął się tematu o dużej doniosłości prawnej, zwłaszcza że problem miejsca samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce ujmuje […] w kontekście uniwersalnym, a...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,38 zł
Edukacja w systemie marii montessori.
Wybrane obszary kształcenia,tom 1-2
Jest to drugie wydanie książki, zmienione i uzupełnione. Autorka po przedstawieniu czytelnikom podstaw edukacji w systemie Montessori dokładniej zajmuje się niektórymi obszarami kształcenia dzieci w...
Cena katalogowa: 78,75 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 62,37 zł
Zamierzeniem Autora było dostarczenie czytelnikom podstawowej wiedzy i literatury na temat historii politycznej Europy w czasach nowożytnych. Brak takiej pozycji na rynku księgarskim, niezwykle...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,74 zł
Autor książki koncentruje się na opisie pokryzysowego rozwoju gospodarki i systemu bankowego w Rosji, a także na analizie tendencji w podstawowych kategoriach makroekonomicznych. Wskazuje na...
Cena katalogowa: 13,65 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,20 zł
Problematyka książki koncentruje się wokół zjawiska stabilności finansowej i kwesti związanych z jej utrzymaniem. Stabilność owa coraz częściej jest zastępowana prze2 finansową niestabilność...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,27 zł
Badania nad emocjami zawsze pozostawały na marginesie zasadniczej refleksji lingwistycznej […]. Rozprawy dotyczące akustycznej analizy emocji są w zupełności wyjątkowe […]. W swoim eksperymencie dr...
Cena katalogowa: 35,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,09 zł
Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różnych autorów. Dobór tematów poszczególnych opracowań oraz treść kolejnych rozdziałów pozwalają uznać dzieło za monografię naukową z zakresu...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,05 zł
Przemiany paradygmatyczne, zarówno na gruncie pedagogiki specjalnej, psychologii rehabilitacji, jak i w obrębie psychologii stresu i radzenia sobie z nim, a także odzwierciedlone w powstaniu i...
Cena katalogowa: 77,70 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 61,13 zł
Monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru teorii opodatkowania oraz polityki podatkowej. Jej głównym celem jest ukazanie ewolucji w postrzeganiu roli podatków oraz systemów...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,71 zł
'Nowi ludzie" to pierwsza z serii książek polarnika poświęconych rdzennej ludności zamieszkującej Grenlandię Północną. Jest to również pierwsza relacja z ekspedycji przedstawiająca...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,08 zł
Syn ziemian i rycerzy
Studia o twórczości i języku Wincentego Pola
Wincenty Pol (1807-1872) to poeta, geograf, przyrodnik i etnograf, niezwykle popularny za życia i aż do połowy XX wieku, wielki patriota, obecnie zapomniany. Autorka prezentuje w książce...
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 25,78 zł
Bezpieczeństwo stanowi podstawową kategorię analizy w ramach nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. W tradycyjnym ujęciu bezpieczeństwo jest analizowane w kontekście zagrożeń i wiąże się...
Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 49,91 zł
.Dynamiczny rozwój nowych ruchów społecznych, powstających w odpowiedzi na pojawiające się problemy i zagrożenia, skłonił autorów niniejszej publikacji do pogłębionej analizy zjawiska. Jej celem jest...
Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,74 zł
Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania to publikacja o dosyć szeroko zakrojonym wachlarzu obejmowanych problemów, zjawisk, sytuacji, w której podjęto próbę ich przeanalizowania z...
Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,42 zł
Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej....
Cena katalogowa: 33,60 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 26,74 zł
Praca ma charakter monografii dojrzałej naukowo, w pełni udokumentowanej empirycznie, rozprawy wnoszącej nowe wartości do teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Wydobycie i naświetlenie...
Cena katalogowa: 37,80 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 30,08 zł
Lublin
historia społeczeństwo gospodarka
Lublin to miasto z 700-letnią historią. Od chwili nadania osadzie położonej nad Bystrzycą praw miejskich w 1317 roku aż po dziś dzień pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce....
Cena katalogowa: 48,30 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,07 zł
Rozważania zawarte w książce Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki dotyczą głównie przyrodzonej godności ludzkiej oraz innych wartości konstytucyjnych związanych z ludzką pracą,...
Cena katalogowa: 44,10 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,09 zł
Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,73 zł
W {…} ocenianej pracy dostrzegam jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju kilku […] dziedzin badań i terapii. Na tym też oparta jest moja bardzo wysoka ocena jej wartości zarówno poznawczej, jak i...
Cena katalogowa: 46,20 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 36,76 zł
Facebook Instagram Twitter YouTube