UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

UAM – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Pokaż:
sortuj według:
Publikacja przedstawia wyniki badań dotyczących zgodności krajowych standard ów dostępu do obrońcy ze standardami unijnymi oraz strasburskimi. Osią rozważań są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 33,42 zł
Republika Weimarska była jednym z najbardziej skomplikowanych i burzliwych okresów niemieckiej historii. Jej ostateczny upadek przypieczętowało wprowadzenie do Prus rządów komisarycznych w lipcu 1932...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 42,97 zł
Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych zmian w polskim Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego, dokonanych w 2015 roku, których skutkiem było przekształcenie obowiązku naprawienia...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,84 zł
Pochodzenie i losy dynastii Piastów stanowią niewątpliwie punkt wyjścia wszelkich badań nad powstaniem i rozwojem średniowiecznego państwa polskiego. Problematyce tej poświęcało swoją uwagę każde...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,83 zł
Powieść francuskiego symbolizmu
Bourges – Villiers de l’Isle-Adam – Dujardin – Gourmont – Rodenbach
Przedmiotem opracowania jest wycinek historii literatury francuskiej, niemal nieobecny dotychczas w pracach polskich literaturoznawców, jaki stanowi powieść francuskiego symbolizmu: jej...
Cena katalogowa: 31,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 29,60 zł
Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie...
Cena katalogowa: 30,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 28,65 zł
Zmiany warunków społeczno-gospodarczych w erze globalizacji sprawiają, że wiele przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności zmienia swoje strategie rozwoju w oparciu o nowe możliwości...
Cena katalogowa: 45,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,84 zł
Książka stanowi świadectwo zmagań Włodzimierza Odojewskiego z socrealistyczną doktryną, których finalizacja oznacza zarówno jej przezwyciężenie, jak i wypracowanie własnego idiomu zaangażowanego w...
Cena katalogowa: 32,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 31,17 zł
Nowi Grecy
Historyzm polskich romantyków wobec narodzin „Altertumswissenschaft”
Praca z pogranicza literaturoznawstwa, historii intelektualnej i historii idei. Jej celem jest przeanalizowanie roli, jaką w narodzinach romantycznej recepcji antyku w Polsce odegrał rozwój...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,07 zł
W książce poruszono kwestię praktycznego wykorzystania współczesnych rozwiązań technologicznych (zwłaszcza narzędzi sieciowych takich jak Moodle) w akademickim kształceniu studentów polonistyki....
Cena katalogowa: 37,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 35,33 zł
This book raises some topical issues around the creation and enforcement of financial market law through the prism of the economisation of law. Its topicality arises from the fact that today when...
Cena katalogowa: 48,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 45,84 zł
Książka dotyczy kulturowych kontekstów piłki nożnej. Sport ten stanowi bowiem znakomitą egzemplifikację problemów związanych z globalizacją i glokalizacją, czyli kulturową lokalną readaptacją...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,47 zł
Główny obiekt narracji teoretycznej i metodologicznej monografii stanowią relacje partnerskie doświadczane w skryptach biograficznych młodzieży studiującej z wybranych uczelni Polski i Czech (grupa...
Cena katalogowa: 33,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,15 zł
Wszelki namysł nad tym, co niezauważalne jest zwielokrotnionym wyzwaniem. Pierwszym warunkiem jego realizacji jest zatrzymanie się, aby dostrzec to, co stało się niewidzialną częścią życia. Drugim...
Cena katalogowa: 35,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,09 zł
Prof. Stanisław Pawłowski (1882-1940) ? geograf, geolog, pedagog ? był w latach 1932-1933 rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Autor przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego, badacza, dydaktyka i...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 55,39 zł
Szkolni protagoniści
Predyspozycje i kompetencje kierownicze
W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem organizacyjnym i przywództwem...
Cena katalogowa: 46,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,93 zł
Monografia jest pierwszą polską publikacją naukową poświęconą twórczości argentyńskiego pisarza, Julia Cortázara. Autorzy poszczególnych studiów i esejów zawartych w tomie, literaturoznawcy,...
Cena katalogowa: 28,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 27,28 zł
Zawodowe i osobiste wymiary rozwoju człowieka.
Perspektywa psychopedagogiczna
Książka stanowi zbiór usystematyzowanych rozważań na temat możliwości i ograniczeń rozwoju człowieka w różnych aspektach i kontekstach współczesnego świata. W pracy wyodrębniono dwa główne wymiary...
Cena katalogowa: 12,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 11,46 zł
Uniwersytet XXI wieku
Między uniwersytetem Humboldta a uniwersytetem badawczym
Dla uczczenia jubileuszu100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat ”Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0” Jej zadaniem było podjęcie...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,47 zł
Zakreślona w tytule niniejszej pracy problematyka badawcza pozornie tylko odnosi się do jednego, konkretnego zagadnienia, obejmującego kształtowanie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,88 zł
Edycja inwentarzy kolegium jezuickiego w Nowogródku i jego majątków, sporządzonych po kasacie Towarzystwa Jezusowego na przełomie roku 1773 i 1774, zawiera opracowanie krytyczne pięciu rękopisów...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,70 zł
Autorzy, stosując metodę prawnoporównawczą analizują konstytucyjne uwarunkowania stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Praca jest przykładem relatywnie nowego ujęcia tematu. W...
Cena katalogowa: 56,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 53,48 zł
Dlaczego powstała książka Silva rerum 2, czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach? Ponieważ w pierwszej części nie starczyło miejsca, żeby wyjaśnić, co znaczy post scriptum, sensu stricto czy...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,92 zł
Wydawnictwo ilustrowane jest wybranymi pracami studentów, pochodzącymi ze zbiorów archiwum Pracowni Grafiki Warsztatowej i Pracowni Rzeźby Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu...
Cena katalogowa: 100,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 95,50 zł
Druga pentada Biblioteki Historycznej (ks. VI-X) zachowała się jedynie we fragmentach, które znamy z przekazów pisarzy późnoantycznych i bizantyńskich. Nie ma wątpliwości, że pochodzenie...
Cena katalogowa: 24,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 22,92 zł
Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej w listopadzie 2019 roku sesji naukowej poświęconej autotematyzmowi we współczesnej humanistyce, a także elementem szerszego projektu badawczego, którego celem...
Cena katalogowa: 34,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 32,47 zł
Analiza złożoności muzyki, jej rozumienia oraz oddziaływania na funkcjonowanie każdego człowieka stała się impulsem do przeprowadzenia badań dotyczących orientacji muzycznych młodzieży kształcącej...
Cena katalogowa: 26,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 24,83 zł
Monografia przedstawia historię uzasadnienia dla swobody umów, które zostało opracowane w średniowiecznej nauce prawa kanonicznego, oddziaływanie tego uzasadnienia w okresie nowożytnym oraz jego...
Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,88 zł
O znakach ubezwłasnowolnionych
czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym
Gdy przyglądamy się współczesnej praktyce społecznej, reprezentowanej przez media masowego przekazu, bez trudu dochodzimy do wniosku, że słowotwórcza działalność podmiotu jest w dużej mierze...
Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 34,38 zł
Mistrzowie i uczniowie
Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich
Monografia poświęcona jest refleksji nad tak ważnymi dla dawnej kultury zagadnieniami, jak: kształtowanie postaw moralnych, przekazywanie dorobku intelektualnego i nauka dobrych obyczajów. ?Docere?...
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 38,20 zł
Facebook Instagram