kryzys finansowy

kryzys finansowy

Pokaż:
sortuj według:
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 43,76 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Wstęp (...) Książka składa się z sześciu rozdziałów i dziewięciu załączników. W rozdziale 1 przedstawiono przegląd literatury z zakresu gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji...
Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,05 zł
Status: dostępne od ręki
Między ortodoksją a heterodoksją
Ameryka Łacińska wobec kryzysu zadłużeniowego lat osiemdziesiątych
Siła kryzysu zadłużeniowego w latach osiemdziesiątych w Ameryce Łacińskiej sprawiła, że okres ten zwykło się tam określać mianem „straconej dekady”. Sformułowanie to odnosi się przede wszystkim do...
Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 21,71 zł
Status: 24h
Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 44,14 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Wstęp Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed strefą euro po kryzysie finansowym, który rozpoczął się w 2007 r., oraz działań podjętych w celu ograniczenia jego...
Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,45 zł
Status: dostępne od ręki
Zagadnienia dotyczące instytucji państwa jako podstawowej formy organizacji społeczeństw doby współczesnego turbokapitalizmu stały się w literaturze politologicznej i częściowo prawnej oraz...
Cena katalogowa: 58,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 48,84 zł
Status: dostępne od ręki
Analizy koniunktury należą do ważnych zarówno diagnostycznie, jak i prognostycznie badań ekonomicznych mających na celu uchwycenie we właściwym czasie stanu gospodarki i kierunku jej zmiany.
Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 39,22 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
De­sta­bi­li­za­cja ryn­ków fi­nan­so­wych, któ­ra wy­stą­pi­ła w la­tach 2007-2009 wciąż wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu fi­nan­so­we­go na świe­cie. Kry­zys, któ­ry zo­stał...
Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 57,41 zł
Status: dostępne od ręki
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy...
Cena katalogowa: 51,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 37,71 zł
Status: dostępne od ręki
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) tworzą grupę państw, w których polityka kursu walutowego, zwłaszcza na...
Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena w niePrzeczytane.pl: 20,23 zł
Status: 24h
CeDeWu
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo:  
CeDeWu
Facebook Instagram