Reklamacje

Reklamacje

1.       Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania niePrzeczytane.pl , korzystania z niePrzeczytane.pl jak również dostarczonych Towarów.

2.       Reklamację należy składać mailowo na adres , formularz do pobrania tutaj

3.       Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres:

West Park Ożarów

Księgarnia internetowa

ul. Poznańska 249, dok T25

05-850 Ołtarzew

Z dopiskiem „REKLAMACJA"

4.       Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

a.       imię, nazwisko, adres, Adres e-mail Klienta,

b.       datę złożenia lub i przyjęcia Zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,

c.        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności Towar, jeżeli jest przedmiotem reklamacji;

d.       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.       W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6.       Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, a reklamacja zostanie uznana, reklamowany Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego Zamówienia lub zaoferuje Towar komplementarny/zastępczy. Uprawnienia Konsumenta w przypadku uwzględnienia reklamacji reguluje Kodeks cywilny.

7.       Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego Towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego Towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu reklamacji.

8.       Usługodawca działający na platformie w domenie niePrzeczytane.pl  nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

9.       Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

10.   Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

b.       przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

11.   Działania mediacyjne określone w ust. 10 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

12.   Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 10 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

13.   W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Facebook Instagram Twitter YouTube