Regulamin

Regulamin

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy oznaczone w Regulaminie oznaczają:

Adres e-mail - adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

BOK - Biuro Obsługi Klienta, gdzie Klient mailowo lub telefonicznie może uzyskać wszelkie informacje na temat oferty, Zamówienia, Regulaminu itp.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji w niePrzeczytane.pl .

Formularz zamówienia - skrypt będący częścią platformy niePrzeczytane.pl  służący do złożenia Zamówienia przez Klienta.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Kod promocyjny - bonus udzielony Klientowi, wyrażony procentowo / wartościowo lub w postaci darmowej wysyłki.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej - zakupu - niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta (Konto) - zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Mail), chronionym hasłem dostępu (Hasło).

niePrzeczytane.pl - księgarnia internetowa, która jest własnością Usługodawcy i prowadzona jest przez Usługodawcę na platformie pod adresem www.niePrzeczytane.pl .

Regulamin - niniejszy regulamin księgarni internetowej niePrzeczytane.pl .

Rejestracja - procedura zakładania indywidualnego Konta przez Klienta.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Towar - produkt/y oferowany/e Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy pod adresem www.niePrzeczytane.pl ,

Umowa sprzedaży (Umowa) - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego niePrzeczytane.pl .

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach serwisu niePrzeczytane.pl , w szczególności na sprzedaży Klientom Towarów będących w aktualnej ofercie handlowej niePrzeczytane.pl .

Usługodawca - PROFIT M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 134, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000756053, NIP 525-22-45-459, REGON 015227002

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

Artykuł 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.niePrzeczytane.pl  prowadzona jest przez Usługodawcę.

2.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu niePrzeczytane.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

3.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.       Regulamin określa w szczególności:

a.       zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach niePrzeczytane.pl ;

b.       warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień.

c.        zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów.

5.       Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6.       Korzystanie z niePrzeczytane.pl  możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.       procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)

b.       1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej)

c.        około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym

d.       dostęp do Internetu

e.       sugerowana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli

f.        Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 38 lub wyższy, Internet Explorer 10.0 lub wyższy, Opera 30 lub wyższy, Safari 8.0 lub wyższy, Chrome 43;

g.       najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player

7.       Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (Adresu e-mail).

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem niePrzeczytane.pl , w szczególności prawa autorskie, nazwa niePrzeczytane.pl  (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

Artykuł 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

a.       Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca

b.       podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której Klient jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to wymagane do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO;

c.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji Umowy, której jest Pani/Pan stroną, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w formie zarchiwizowanej. Sprzedawca będzie przetwarzał podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu;

d.       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;

e.       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Usługodawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

f.        podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy z Usługodawcą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy;

2.       Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności szyfrowanie połączeń za pomocą klucza o długości 256 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim Login i Hasło.

3.       Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wskazane dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres, Adres email, numer telefonu będą powierzane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie PayU S.A.

4.       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem niePrzeczytane.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie niePrzeczytane.pl  i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.

5.       Jeżeli Klient umieszcza w serwisie niePrzeczytane.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub Adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

6.       Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu niePrzeczytane.pl  nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego Konta, pod warunkiem, że na Koncie nie znajdują się otwarte Zamówienia.

Artykuł 4. REJESTRACJA

1.       Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach niePrzeczytane.pl  pozwala na:

a.       uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta,

b.       zdefiniowanie adresów dostaw i danych do FV VAT,

c.        edycję adresów dostaw i danych do FV VAT,

d.       zapisanie do newslettera,

e.       powiązanie konta z mediami społecznościowymi

2.       W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie niePrzeczytane.pl , a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację.

3.       Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając Formularz rejestracyjny, podaje adres e-mail, będący Loginem Klienta oraz telefon i definiuje Hasło.

4.       Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła dostępu do Konta.

5.       Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez Klienta dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

Artykuł 5. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.       W ramach niePrzeczytane.pl  Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.       Korzystanie z platformy w ramach niePrzeczytane.pl , w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.

3.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.       korzystania z niePrzeczytane.pl  w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b.       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w niePrzeczytane.pl  niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

c.        korzystania z niePrzeczytane.pl  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

e.       korzystania z niePrzeczytane.pl  w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

f.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach niePrzeczytane.pl  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,

g.       niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie Loginu oraz Hasła Klienta innym osobom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

4.       Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z niePrzeczytane.pl , jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5.       Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z niePrzeczytane.pl , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów niePrzeczytane.pl  lub Usług oferowanych w ramach niePrzeczytane.pl , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.       podał w trakcie Rejestracji dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.       dopuścił się za pośrednictwem niePrzeczytane.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów niePrzeczytane.pl ,

c.        dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia niePrzeczytane.pl  lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

6.       Klient zawiera z Usługodawcą umowę o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta. Usługodawca zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Klienta.

Artykuł 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1.       Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.

2.       Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu niePrzeczytane.pl  spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej.

3.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.niePrzeczytane.pl , a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w niePrzeczytane.pl i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4.       Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem www.niePrzeczytane.pl

5.       Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza zamówienia.

6.       Zawartość platformy w domenie niePrzeczytane.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy.

7.       Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celach określonych w Regulaminie, w tym przede wszystkim w celu realizacji zakupu towarów. Administratorem danych jest PROFIT M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 134. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów.

8.       Klient, przed złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

9.       Złożenie skutecznego Zamówienia poprzez stronę internetową niePrzeczytane.pl  następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

10.   Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie Zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

a.       dane Usługodawcy i poszczególne pozycje Zamówienia,

b.       łączna wartość brutto,

c.        sposób i termin zapłaty,

d.       sposób i termin realizacji Zamówienia,

e.       prawo odstąpienia od Umowy - wzór pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

11.   Potwierdzenie otrzymania Zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło Zamówienie Klienta.

12.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia.

13.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Artykuł 7. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1.       Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z BOK poprzez e-mailem lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy w godzinach pracy BOK.

2.       Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Klienta, możliwa jest po weryfikacji przez BOK takiej możliwości.

Artykuł 8. POLITYKA CENOWA, RABATOWA I DOSTĘPNOŚĆ

1. Ceny podane na platformie w domenie niePrzeczytane.pl (cena katalogowa jak i cena nieprzeczytane.pl) podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dotyczą jednej sztuki produktu.
2. Ceny podane na platformie w domenie niePrzeczytane.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.
3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie niePrzeczytane.pl , chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
4. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
5. Jeżeli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne tytuły niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Klienta.
6. Kodem Promocyjnym nie są objęte pakiety, wydawnictwa importowane, wydawnictwa szkolne i uniwersyteckie oraz niektóre wydawnictwa niszowe.
7. Ceny Towarów obowiązują tylko i wyłącznie dla Zamówień złożonych przez Formularz zamówienia za pośrednictwem sieci Internet i nie mają zastosowania dla zakupów w księgarniach stacjonarnych.
8. Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili złożenia Zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
9. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
10. niePrzeczytane.pl zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen Towarów,
b. wysokości kosztów dostawy,
c. wprowadzania nowych Towarów do oferty,
d. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,
e. modyfikacji akcji promocyjnych,
f. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności niePrzeczytane.pl .
11. Postanowienia punkt 11a, 11b powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
12. Dostępność podawana na stronie dotyczy jednej sztuki produktu.

Artykuł 9. ZAPŁATA CENY

1.       Płatności za Zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w niePrzeczytane.pl oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę,

2.       Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu,

3.       Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:

a.       Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy - płatność dokonywana po złożeniu Zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w Dni robocze (około godz. 12.30, 16.30). W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy Zamówienie do wysyłki

b.       z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a Zamówienie jest anulowane. . Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, nie honorujemy potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać TYLKO numer Zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.

c.        Zapłata za pobraniem - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę,

d.       Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu PayU

e.       Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU

4.       Szczegółowa informacja dotycząca płatności znajduje się na stronie internetowej [●].

5.       Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji - „Zapłata za pobraniem") przez Klienta w ciągu 4 dni roboczych od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.

6.       Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

7.       W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Usługodawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Usługodawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

8.       W razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia Usługodawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się.

Artykuł 10. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.       Usługodawca realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia,

2.       Usługodawca realizuje Zamówienia tylko na terenie Polski,

3.       Usługodawca dostarczy Zamówienie wg terminu podanego na etapie składania zamówienia.

4.       Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy dostarczenia Zamówienia określone w pkt. 3 powyżej mogą ulec przedłużeniu.

5.       W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu dostarczenia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

6.       Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu i odstąpienia od Umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń.

7.       Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 5 Dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie przekroczy trzydziestu dni od dnia złożenia Zamówienia.

8.       W sytuacji gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego Zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia.

9.       Usługodawca do każdego realizowanego Zamówienia gdy zostaje przekazane do wysyłki wystawia fakturę VAT, która jest przekazywana Klientowi w wersji elektronicznej jako e-faktura.

10.   W jednym Zamówieniu na minimum 2 różne pozycje, Klient ma możliwość zdefiniowana dwóch różnych faktur VAT (dwóch różnych nabywców). Faktura VAT jest wystawiana zgodnie z informacją zawartą w Formularzu zamówienia.

11.   Na życzenie Klienta Usługodawca wystawi fakturę VAT w wersji papierowej. Prośbę o taką wersję należy zgłosić w polu: Uwagi do zamówienia lub kontaktując się z BOK najpóźniej do momentu przekazania paczki do wysyłki.

Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

Artykuł 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania niePrzeczytane.pl , korzystania z niePrzeczytane.pl jak również dostarczonych Towarów.

2.       Reklamację należy składać mailowo na adres , formularz do pobarnia tutaj

3.       Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres:

SEGRO Business Park Warsaw

Księgarnia internetowa

ul. Annopol 4a, Hala B dok 6a

03-236 Warszawa

Z dopiskiem „REKLAMACJA"

4.       Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

a.       imię, nazwisko, adres, Adres e-mail Klienta,

b.       datę złożenia lub i przyjęcia Zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,

c.        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności Towar, jeżeli jest przedmiotem reklamacji;

d.       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.       W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6.       Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, a reklamacja zostanie uznana, reklamowany Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego Zamówienia lub zaoferuje Towar komplementarny/zastępczy. Uprawnienia Konsumenta w przypadku uwzględnienia reklamacji reguluje Kodeks cywilny.

7.       Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego Towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego Towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu reklamacji.

8.       Usługodawca działający na platformie w domenie niePrzeczytane.pl  nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

9.       Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

10.   Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

b.       przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

11.   Działania mediacyjne określone w ust. 10 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

12.   Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 10 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Artykuł 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość - za pośrednictwem niePrzeczytane.pl  - ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2.       Jeśli Klient będący Konsumentem dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których otrzymuje  prezent - jest on zobowiązany również  do jego zwrotu.

3.       Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania ze strony. tutaj

4.       Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w dowolnej formie, a w szczególności:

a.       w postaci elektronicznej i wysłać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

b.       wraz ze zwracanym Towarem w formie papierowej na adres:

SEGRO Business Park Warsaw

Księgarnia internetowa

ul. Annopol 4a, Hala B dok 6a

03-236 Warszawa

5.       Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na adres wskazany w p. 4b powyżej.

6.       Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w niePrzeczytane.pl  koszt dostarczenia Towaru).

7.       W dacie zwrotu Usługodawca wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.

8.       Jeżeli Klient będący Konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9.       Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

10.   Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek UsługodawcyPrzelew elektroniczny za pośrednictwem systemu PayU, Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU, a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym - Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

11.   Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Usługodawcy) nie będą przyjmowane.

12.   Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.

Artykuł 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ SPORY

1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z niePrzeczytane.pl  przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

2.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Artykuł 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.

2.       Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.

3.       Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych serwisu niePrzeczytane.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta Adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych serwisu niePrzeczytane.pl .

4.       Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści.

5.       Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie niePrzeczytane.pl  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

6.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach internetowych serwisu niePrzeczytane.pl , w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Facebook Instagram Twitter YouTube