SPH Tom 4 Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego
SPH Tom 4 Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego

SPH Tom 4 Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego

EAN: 9788325587550
Okładka: Twarda
Data wydania: 2016
Język: polski
Ilość stron: 1500
Wydawnictwo: C.H. Beck Wydawnictwo Polska
395.49
PLN
399,00 zł
395,49 zł
Oszczędzasz: 1% (4 zł)
24h
Najtańsza wysyłka od: 5,99 zł

Koszt dostawy:

Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 6,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 14,99 zł

Opis produktu

Tom 4 z serii Systemu Prawa Handlowego jest najnowszym, a jednocześnie pierwszym w Polsce kompleksowym i systemowym omówieniem unormowania i problematyki klasycznych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych na rynku kapitałowym.

Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo, w tym sądów krajowych, zagranicznych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Wywód prowadzony jest przy uwzględnieniu najnowszej i wiodącej literatury przedmiotu, w tym zagranicznej, a także z wykorzystaniem dokumentów organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (m.in. Komisji Finansowego - KNF, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - ESMA, Securities and Exchange Commission - SEC, Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych - IOSCO).

Publikacja uwzględnia przede wszystkim najnowsze unormowania prawa rynku kapitałowego UE, zarówno stosowanego bezpośrednio, jak i podlegającego wdrożeniu do prawa polskiego, w tym przede wszystkim:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylająca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 1 ze zm.; tzw. rozporządzenie MAR); które weszło w życie 3.7.2016 r. Zmianie ulegną m.in. obowiązki spółek publicznych, a także pojawią się nowe kary, a istniejące dotąd ulegną zasadniczemu podwyższeniu.
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z 16.4.2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dz.Urz. UE Nr 173, s. 179; tzw. dyrektywa MAD II);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.Urz. UE Nr 201, s. 1 ze zm.; tzw. rozporządzenie EMIR);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z 14.3.2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, tzw. rozporządzenie w sprawie krótkiej sprzedaży;
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 575/2013 z 26.6.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) Nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1-337), tzw.rozporządzenie CRR oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26.6.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338-436), tzw. dyrektywę CRD IV;
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z 26.11.2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1-23), tzw. rozporządzenie PRIIPs, obowiązujące od 1.1.2017 r.;
 • wybrane planowane zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 z 15.5.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) Nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 84 ze zm.; tzw.rozporządzenie MiFIR) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1034 z 23.6.2016 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE Nr 175, s. 8; tzw. dyrektywa MiFID II);
 • zmiany w unormowaniu funduszy inwestycyjnych w prawie polskim, wprowadzające instytucje alternatywnych funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz podmiotów nimi zarządzających oraz implementujące rozwiązania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z 23.7.2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz.Urz. UE L Nr 257, s. 186; tzw.dyrektywa UCITS V) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z 8.6.2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) Nr 1060/2009 i (UE) Nr 1095/2010 (Dz.Urz. UE L Nr 174, s. 1 ze zm.; dyrektywa ZAFI) w innym zakresie.

System uwzględnia również liczne i najnowsze zmiany w prawie polskim, wynikające m.in. z:

 • nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wprowadzone m.in. ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) oraz ustawą o działaniach antyterrorystycznych z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 904);
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wprowadzone m.in. ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) oraz ustawą o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw z 31.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 615);
 • ustawy z 31.3.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615), które zmieniają regulację dotyczącą nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego oraz funkcjonowania zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w celu monitorowania i nadzorowania ryzyka, jakie mogą generować zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników;
 • ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z 5.8.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1513);
 • ustawy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996), które zmieniają przepisy dotyczące systemu gwarantowania depozytów;
 • ustawy z 15.7.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), które m.in. stworzyły podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy, rozszerzyły zakres instrumentów dostępnych dla emitenta;
 • ustawy o prawach konsumenta z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

Publikacja została podzielona na pięć części.

części I. Zagadnienia ogólne omówiono założenia, cele i pojęcie prawa instrumentów i rynku finansowego, regulację rynku instrumentów finansowych oraz pojęcie i konstrukcję instrumentów finansowych i papierów wartościowych.

części II. Papiery wartościowe i instrumenty finansowe omówiono zagadnienia dotyczące:

 • dłużnych papierów wartościowych i instrumentów finansowych (m.in. weksle i czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe, jednostki rozrachunkowe otwartych funduszy emerytalnych, Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych);
 • prawa akcyjnego (m.in. akcje, warranty subskrypcyjne);
 • towarowych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, takich jak: konosamenty, zbywalne instrumenty związane z redukcją emisji zanieczyszczeń;
 • instrumentów pochodnych.

Część III. Rynek instrumentów finansowych dotyczy takich zagadnień jak:

 • informacje na rynku instrumentów finansowych (m.in. informacje przekazywane przez emitentów i sprzedających, informacje przekazywane przez inwestorów, informacje przekazywane przez podmioty organizujące obrót i rozliczenia, informacje przekazywane przez podmioty władzy publicznej);
 • obrót instrumentów finansowych (m.in. podstawy sukcesji w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi, umowa sprzedaży zdematerializowanych instrumentów finansowych);
 • instrumenty ochrony inwestorów na rynku instrumentów finansowych (m.in. zagadnienia ogólne ochrony inwestorów na rynku kapitałowym wraz z uwzględnieniem przepisów o ochronie konsumentów, ochrona przed nadużyciami na rynku, ochrona klienta na rynku usług inwestycyjnych, ochrona inwestora przed niewypłacalnością na rynku kapitałowym oraz instrumenty nadzoru ostrożnościowego);

Część IV. Zabezpieczenia na instrumentów finansowych dotyczy zabezpieczeń na instrumentach finansowych.

W części V. Międzynarodowy obrót instrumentami finansowymi omówiono międzynarodowy obrót instrumentami finansowymi.

Inne tego autora:

59,00 zł
56,73 zł
59,00 zł
24,78 zł
od ręki
126,49 zł
110,86 zł
74,90 zł
27,20 zł
od ręki
117,39 zł
102,88 zł
29,00 zł
11,90 zł
od ręki
119,00 zł
119,00 zł

Recenzje

Średnia ocena:
Łącznie oddano głosów:
Data ostatniej:

Twoja ocena:

Twoje imię lub pseudonim:
Podaj swój adres e-mail lub zaloguj się, aby brać udział w konkursach dla najlepszych recenzentów.
Twój adres e-mail:
Przed dodaniem recenzji zapoznaj się z regulaminem.