Konkurencja na rynku oszczędności w polsce

Wydawnictwo: CeDeWu
Kategoria: książka
Język książki: polski
Rok wydania: 2014
Wydanie: 1
ISBN: 9788375566253
Liczba stron: 274
Oprawa: Miękka
Wymiary: B5
48.78 PLN Cena w niePrzeczytane.pl:
48,78 zł
Cena katalogowa: 69,00 zł
Pozycja jest obecnie:
dostępna
Status:
24h
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
  • Opis produktu

Książ­ka sta­no­wi stu­dium przed­sta­wia­ją­ce sy­tu­ację podmio­tów na ryn­ku oszczęd­no­ści in­dy­wi­du­al­nych w Pol­sce – za­rów­no go­spo­darstw do­mo­wych re­pre­zen­tu­ją­cych po­daż środ­ków fi­nan­so­wych, jak i in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych zgła­sza­ją­cych po­pyt na te środ­ki. 

Część ana­li­zy do­ty­czą­ca go­spo­darstw do­mo­wych obej­mu­je po­dej­mo­wa­ne przez nie de­cy­zje fi­nan­so­we, ce­le i mo­ty­wy dzia­ła­nia na tle teo­rii do­ty­czą­cych kon­sump­cji i oszczę­dza­nia. Przed­sta­wio­ne zmia­ny w sy­tu­acji do­cho­do­wej go­spo­darstw do­mo­wych w Pol­sce oraz ich po­sta­wach i skłon­no­ści do oszczę­dza­nia znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie w zmie­nia­ją­cej się wiel­ko­ści i struk­tu­rze oszczę­dza­nia. In­te­re­su­ją­ce wnio­ski pły­ną z po­rów­na­nia skłon­no­ści do oszczę­dza­nia go­spo­darstw do­mo­wych w róż­nych kra­jach. 

Książ­ka za­wie­ra rów­nież ana­li­zę sy­tu­acji in­sty­tu­cji ry­wa­li­zu­ją­cych o oszczęd­no­ści, tj. ban­ków, to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych, to­wa­rzystw fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, podmio­tów ma­kler­skich i to­wa­rzystw eme­ry­tal­nych oraz oce­nę i po­rów­na­nie ich si­ły i po­zy­cji kon­ku­ren­cyj­nej. Po­nad­to prze­pro­wa­dzo­no roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce spo­so­bu i za­kre­su, w ja­ki in­sty­tu­cje fi­nan­so­we wy­ko­rzy­stu­ją po­szcze­gól­ne na­rzę­dzia kon­ku­ro­wa­nia, tj. dy­wer­sy­fi­ka­cję ofer­ty, ce­nę, dys­try­bu­cję, pro­mo­cję i czyn­ni­ki nie­ma­te­rial­ne – per­so­nel i wi­ze­ru­nek. 

Oce­nę sku­tecz­no­ści in­stru­men­tów sto­so­wa­nych przez kon­ku­ru­ją­ce na ryn­ku oszczęd­no­ści in­sty­tu­cje prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie ana­li­zy wy­ni­ków ba­da­nia an­kie­to­we­go, któ­re­go ce­lem by­ła m.in. iden­ty­fi­ka­cja czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na de­cy­zje i za­cho­wa­nia klien­tów do­ty­czą­ce oszczę­dza­nia, w tym de­ter­mi­nant wy­bo­ru po­szcze­gól­nych form lo­ko­wa­nia nadwy­żek fi­nan­so­wych. 

Książ­ka mo­że sta­no­wić war­to­ścio­we źró­dło in­for­ma­cji za­rów­no dla stu­den­tów uczel­ni eko­no­micz­nych pra­gną­cych po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę z za­kre­su kon­ku­ren­cji i ryn­ku oszczęd­no­ści, jak też dla pra­cow­ni­ków na­uko­wych wyż­szych uczel­ni. Po­win­na rów­nież za­in­te­re­so­wać pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych dą­żą­cych do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­łań kon­ku­ren­cyj­nych w za­kre­sie przy­cią­ga­nia oszczęd­no­ści.

recenzje czytelników
Zobacz pozostałe recenzji
Twoja ocena:
Twoje imię lub pseudonim:*
Podaj swój adres e-mail lub zaloguj się, aby brać udział w konkursach dla najlepszych recenzentów.
Twój adres e-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Profit M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie 134, NIP 525-22-45-459, Regon 015227002, KRS 0000756053
* Pole obowiązkowe
Przed dodaniem recenzji
zapoznaj się z regulaminem.
Facebook Instagram Twitter YouTube